БЕЗМИТНО – Поръчките са безмитни и ще бъдат доставени директно до вашия праг!
Topcoat

Правила и условия

Общите условия за продажба ще се прилагат за всички продажби на стоки и услуги от Creative Media Agency, чрез виртуалния магазин topcoat.bg на купувача и могат да бъдат променяни само с изричното писмено съгласие на двете страни.

В този документ следните термини ще означават:

Договорни документи

С извършването на електронна поръчка на сайта topcoat.bg купувачът се съгласява с формата на комуникация, чрез която продавачът извършва своите операции. Поръчката ще се състои от следните документи по важност:

Валидност

Този договор влиза в сила от момента на издаване на фактурата от продавача. Информацията за издаване на фактурата се извършва по електронен път (e-mail). В основата на така сключения договор ще бъдат общите условия за продажба, допълнени от гаранционния сертификат, издаден от продавача или някой от неговите доставчици.

Удължаване на задълженията на продавача

Продавачът ще използва своите професионални и технически познания, за да постигне резултата, посочен в поръчката, и ще достави стоките и услугите, които отговарят на изискванията, нуждите и спецификациите на купувача.

Информацията, представена на сайтовете на продавача, е информативна и се документира или модифицира от продавача в съответствие с листовете / сайтовете за представяне на производителя. Също така, от съображения за пространство и последователност на информационната структура, описанията на продуктите може да са непълни, но продавачът се стреми да представи най-подходящата информация според информацията, получена от производителите, така че продуктът да се използва в параметрите, за които е закупен .

Комуникацията с магазина може да се осъществи чрез адресите, посочени в раздела за контакти.

Възлагане и подизпълнение

Продавачът може да възложи и / или да възложи на подизпълнение трета страна за услуги, свързани с изпълнението на поръчката, с информацията на купувача, без съгласието на купувача. Продавачът винаги ще отговаря пред купувача за всички договорни задължения.

Права на интелектуална и индустриална собственост

Купувачът разбира правото на интелектуална собственост и няма да разкрие на трета страна или да направи публично достояние информацията, получена от продавача. Също така, имената на сайтовете, както и графичните знаци, са регистрирани търговски марки на Creative Media Agency и не могат да бъдат поемани, копирани или използвани без писменото съгласие на собственика.

Поверителност - Реклама

Всички планове, документи и информация от всякакъв вид, предоставени от купувача на продавача, включително, но не само поръчката, ще останат собственост на продавача. Те могат да се използват само за изпълнение на договора. Купувачът няма да направи публично изявление, промоция, съобщение за пресата или друга форма на разкриване пред трети страни по отношение на поръчката без предварителното писмено съгласие на продавача.

Таксуване и плащания

Цената, начинът на плащане и срокът на плащане са посочени в поръчката. Продавачът ще издаде фактура на купувача за доставените стоки и услуги, като задължението на купувача е да предостави цялата информация, необходима за издаване на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

Рискове и отговорности

Доставка - продавачът се задължава да изпрати стоките и услугите чрез куриер до купувача или да ги достави лично до седалище.

Освен ако не е уговорено друго от продавача и купувача, продавачът се отказва от рисковете и отговорностите, свързани със стоките и услугите, когато са предадени от местната куриерска компания, с която продавачът си сътрудничи с купувача или определен представител на купувача или директно на купувач. или упълномощен представител на купувача. Продавачът ще осигури правилното опаковане на стоки и услуги и ще осигури предаването на придружаващи документи на траен носител (печатни или по електронна поща). Продавачът ще достави стоките и услугите на румънска територия.

Приемане и право на отказ

Приемането ще се извърши, когато стоките и услугите отговарят на техническите характеристики, посочени в поръчката. Ако купувачът установи, че доставените продукти или услуги, които се предоставят, не отговарят на техническите спецификации, тогава продавачът ще съобрази продуктите и услугите в рамките на максимално време, равно на времето за изпълнение на поръчката, без да начислява на купувача никакви разходи, свързани с тези операции. Също така продавачът ще спазва разпоредбите на GEO 34/2014 и ще прилага политиката за връщане. Продавачът има право, когато счита, че действията на купувача са били злонамерени, да изисква вреди от купувача, съгласно закона.

Излишни стоки

Всички стоки, доставени над количеството, предоставено в поръчката, могат да бъдат отхвърлени от купувача в рамките на 7 календарни дни от доставката.

ГАРАНЦИИ

В допълнение към всички други гаранции, предвидени от приложимото законодателство и подробно описани в гаранционния сертификат, издаден от продавача или доставчика на продавача, те гарантират на купувача срещу всяко несъответствие, което може да засегне всички или част от стоките и услугите, с изключение на обичайните износване, за период от 24 месеца от датата на издаване на фактурата за продажба. Изключение правят консумативите, които нямат гаранция.

Прехвърляне на собствеността

Собствеността върху стоките и услугите ще бъде прехвърлена по време на плащането от купувача на местоположението, посочено в поръчката (което означава доставка - подписване на разписката на предоставения от куриера превозен документ или подписване на разписката в данъчната фактура за извършени доставки от персонала на продавача).

В случай на доставка чрез куриер, не е упълномощено от продавача да позволи на купувача да отвори пакетите преди подписване на доставката, а само след подписване на доставката и заплащане на възможната им стойност. Продавачът не може да носи отговорност за съдържанието на изпратените пакети, освен ако няма документ, сключен от купувача и представителя на куриера, извършил доставката.

Спазване на законите и стандартите

Продавачът трябва да спазва всички закони, наредби и наредби, приложими за изпълнението на договора, включително без ограничение производството, сглобяването, боравенето, транспортирането, съхранението, опаковането или доставката на стоки и услуги и приложими за здравето, безопасността, околната среда.

Отговорност

Продавачът не може да носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, които купувачът или трета страна могат да претърпят в резултат на изпълнението на продавача на някое от задълженията му по поръчката и за вреди, произтичащи от използването на стоки и услуги след доставката и в особено при загуба на продукти.

Промоциите са валидни до изчерпване на количествата.

Продавачът ще носи отговорност, ако неговите подизпълнители и / или партньори от всякакъв вид, участващи в изпълнението на поръчката, не изпълнят някое от договорните задължения.

Смешна цена или грешни характеристики

Продавачът полага всички усилия да предостави точна информация за цената и характеристиките на продуктите. Някои цени и / или функции може да са неправилни. В случай на регистрация на поръчка с подигравателна цена, продавачът има право да отмени поръчката на купувача. В случай на регистрация на поръчка за продукт с грешни характеристики, продавачът ще положи всички усилия да достави на купувача продукт с характеристики, максимално близки до тези, представени на сайта в момента на извършване на поръчката. Ако купувачът не е съгласен с предложенията на продавача, продавачът има право да отмени поръчката на купувача.

Нарушение, прекратяване

Ако продавачът не изпълни задълженията си, включително по време на гаранционния период, купувачът ще уведоми продавача за тази неизправност. Планът за действие ще бъде валидиран между страните в рамките на 3 дни след уведомяването. Купувачът може да отмени поръчка по имейл, преди да бъде доставена. В противен случай поръчката ще бъде върната.

Основна сила

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако такова неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредсказуемото събитие, извън контрола на страните и което не може да бъде избегнато.

Приложимо право - Юрисдикция

Този договор е предмет на румънското законодателство. Всички спорове, произтичащи от тълкуването и изпълнението на този договор, ще бъдат разрешени полюбовно и ако не бъде постигнато споразумение по този начин, компетентните съдилища ще бъдат извикани в помещенията на продавача.

Различни разпоредби

Ако една или повече разпоредби противоречат на което и да е приложимо правно изискване, посочените разпоредби няма да бъдат приложени и страните ще работят заедно, за да се споразумеят за нови разпоредби, които спазват духа на първоначалните разпоредби. Страните по договора ще се считат за независими изпълнители и на никоя от страните няма да се предостави правото или правомощието да поемат или създават каквито и да било задължения от името на или в ущърб на другата. Условията на това споразумение заменят всички предишни писмени или устни споразумения между страните по предмета на това споразумение и могат да бъдат изменяни или променяни само с писмено споразумение, подписано от двете страни.


Методи за поръчка

Поръчайте на място

Използването на сайта на Creative Media Agency изисква бисквитките да бъдат активирани във вашия браузър.

Промяна на поръчка

В случай на анулиране на поръчка, платена с онлайн карта, автоматично се изпраща имейл за анулиране на плащане до процесора за плащане и парите ще пристигнат в сметката ви за приблизително 3 работни дни.

в случай на анулиране на поръчка, платена с платежно нареждане, можете да поискате връщане на сумата във вашата сметка (също и по банков път) или да ги използвате за бъдеща поръчка.


Срокове за доставка

Наличност на продукта

На склад - Продуктът е на склад от Creative Media Agency и може да бъде закупен и доставен за приблизително 48 часа. Резервации на склад се правят след изпращане на поръчката.

Ограничен склад - Продуктът е на склад Creative Media Agency, но се предлага в по-малко от 3 броя. Продуктът може да бъде закупен и доставен за около 48 часа.

По поръчка - Продуктът не е наличен на склад на Creative Media Agency и моля свържете се с нас, за да разберете наличността или времето за доставка на този продукт. Средното време за доставка е 7 календарни дни.

Няма наличност - Продуктът не е наличен в наличността на Creative Media Agency и моля свържете се с нас, за да разберете наличността или времето за доставка на този продукт.

Доставка на поръчки

Поръчките се доставят незабавно, ако всички продукти са на склад Creative Media Agency.

Доставката се извършва с експресен куриер и поръчката обикновено пристига на местоназначението в рамките на очакваното време, когато поръчката е направена.

Поръчки, платени с платежно нареждане, се доставят само след като сумата бъде кредитирана в акаунта на Creative Media Agency.


Условия за връщане

Откажете се от покупката

Продукти, закупени дистанционно, могат да бъдат върнати съгласно GEO 34/2014. Потребителят има право да уведоми писмено търговеца, че се отказва от покупката, без санкции и без да се позовава на причина, в рамките на 14 дни от получаването на продукта. Връщането на продуктите ще се извърши за сметка на клиента, в рамките на 14 дни от прекратяването на договора. Препоръчително е да използвате същата транспортна услуга, използвана за получаване на продуктите.

Агенция Creative Media ще възстанови стойността на поръчката възможно най-скоро след получаване на върнатия продукт. Възстановената сума не включва транспортни разходи, тяхната стойност е равна на удвоените транспортни такси, показани на сайта на topcoat.bg в момента на подаване на поръчката, стойност, към която се добавят всички други преки или косвени разходи, свързани с доставка, транспорт и/или връщане на поръчката.

Връщане на продукти

Можете да поискате връщане на продукти в следните случаи:

Разходите за връщане за ситуациите, представени по-горе - не в случай на отказ от покупката - се поемат от нашия магазин.

Продуктите трябва да бъдат върнати в състоянието, в което са получени, в оригиналната опаковка и придружени с всички оригинални аксесоари и документи. Влошаването на продуктите или поставянето им в състояние, което прави невъзможно препродаването им, води до отказ за връщане. Всяка промяна в състоянието на продуктите или повреда на оригиналната им опаковка, която прави невъзможна продажбата на продукта, автоматично води до прилагане на процедура за връщане, предмет на административни такси за връщане на продуктите в състоянието, в което са доставени; данъците са между 0 и 50% от първоначалната стойност на продукта. Сумата на административната такса ще бъде съобщена на клиента при получаване на повредените / модифицираните продукти.


Гаранционни условия

Гаранцията за продукти, които не са придружени от гаранционен сертификат, издаден от производителя / вносителя, се разрешава от Агенция за творчески медии чрез замяна или обръщане на дефектния продукт.

Доставката на продукти, изпратени с гаранция, е отговорност на купувача. Изпращането се извършва чрез куриер, а уреждането на гаранцията се извършва в рамките на максимум 45 календарни дни от получаването на продукта.

Гаранционните условия са в съответствие с Европейското законодателство, OG 21/1992, Закон 449/2003 и OG 174/2008.

Когато заявявате гаранция, е необходимо да представите дефектния продукт с непокътнати идентификационни елементи (сериен номер или опаковка), заедно със съответните аксесоари и копия от данъчната фактура и гаранционния сертификат. Ако продуктите станат непридружени от тези документи, продуктите могат да бъдат върнати на заявителя / изпращача, без да бъде разрешена гаранцията.

Продукти с физически дефекти като: удари, пукнатини, парчета, изгорели или напукани компоненти / части и др., Повредени, отстранени или модифицирани гаранционни етикети или пломби, продукти, използвани в неподходящи условия (неправилно захранващо напрежение, излагане на големи температурни промени и налягане, механични удари, неправилно боравене, използване на продукти в условия на влага, прах, вредни вещества или под действието на химикали и др.), неправилни настройки и инсталации, дефектни източници, незаземени гнезда, проникване на течности, метали или други вещества вътре в оборудването, механична или пластмасова намеса върху продуктите, свързване или изключване на определени компоненти по време на работата на оборудването и др. както и продукти, за които инсталационните програми са били използвани неправилно или са използвани други драйвери или програми, различни от оригиналните. Инсталирането или пускането в експлоатация на продуктите от неупълномощени лица анулира гаранцията.

Гаранцията за продукти, придружена от гаранционен сертификат, издаден от производителя / вносителя, се урежда в посочените центрове и при условията, посочени в този документ. За да предоставите гаранцията, е необходимо да запазите оригиналния сертификат за гаранция.

Можете да се свържете с техническия отдел на Creative Media Agency, като използвате данните за контакт, посочени на страницата за контакти.

Гаранционният срок е от момента на доставка на продуктите, съгласно датата, посочена в данъчната фактура.

Ако заявката за гаранция е неоправдана (функционален продукт), заявителят ще плати такси за двупосочен транспорт за продуктите и всички диагностични разходи (определени от сервизната единица).

Сервизните операции, извършени по време на гаранционния период, ще бъдат посочени в отделни документи. Тези документи стават неразделна част от гаранционното удостоверение. Гаранционният период се удължава с времето, когато продуктите са били в експлоатация.

Продуктите, които са напуснали гаранционния период или тези, които не попадат в общите условия за предоставяне на гаранцията, не попадат в обхвата на 15-дневния срок за сетълмент, като срокът е поне 30 дни от датата на въвеждане в експлоатация .

Продуктите, които не са взети от сервизното звено в рамките на 60 дни след приключване на операциите, ще бъдат обявени за изоставени и предадени в центровете за събиране.